Analiza tla i biljnog materijala

Prema novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu (članak 7.), poljoprivredni proizvođači dužni su pratiti stanje  poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u arkod sustavu, ispitivanjem plodnosti tla periodično najmane svake četvrte godine.

Sustav kontrole plodnosti tla uključuje sve relevantne indikatore biljne produkcije i obuhvaća niz agroloških (agrotehničkih, fizikalno-kemijsko-bioloških i dr.) svojstava tla, a čine ga:

Što je je analiza tla i zašto je potrebna?

Pod analizom tla podrazumjevaju se svi postupci uzimanja uzoraka tla, laboratorijska analiza uzoraka i interpretacija rezultata. U užem smislu analiza tla je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje, kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja, odnosno njegove zdravlje. Stoga rezultati analize tla omogućuju procjenu vrste i doze gnojiva za nadoknadu pojedinog hranjivog elementa u tlu, obzirom na njegovu raspoloživost, stanje i fenofazu usjeva, te planirani prinos usjeva. Gnojidbena preporuka mora imati za podlogu fizikalno-kemijske podatke analize tla, a izračun potrebne doze mora uvažavati profitabilnost, planirani, odnosno realno mogući prinos, specifične potrebe uzgajane kulture i potencijal plodnosti tla. Svaka improvizacija, uključujući subjektivnu vizualnu procjenu, najčešće rezultira smanjivanjem prinosa, kvalitete usjeva i povećanje troškova proizvodnje.U današnje vrijeme visokih cijena umjetnoga gnojiva  i intenzivne proizvodnje, analiza tla postaje neophodna u planiranju primarne poljoprivredne proizvodnje

Osnovna kemijska analiza tla obuhvaća određivanje sljedećih parametara:

 • sadržaja humusa
 • Određivanje lakopristupačnog kalija u obliku K2O
 • Određivanje lakopristupačnog fosfora u obliku P2O5
 • pH u H2O i KCl-u
 • Određivanje hidrolitičke kiselosti
 • Određivanje sadržaja karbonata

Proširena analiza tla obuhvaća određivanje sljedećih parametara:

 • Ukupni dušik, N (metoda po Kjeldahlu)
 • Nitratni dušik, NO3 (brza metoda reflektokvantom)
 • Amonijski dušik, NH4 (metoda po Nessleru)
 • Trenutna vlaga
 • Suha tvar
 • Lakopristupačni mangan, Mn (ekstrakcija amonijevim acetatom i  EDTA)
 • Lakopristupačni cink, Zn (ekstrakcija amonijevim acetatom i  EDTA)
 • Lakopristupačni bakar, Cu (ekstrakcija amonijevim acetatom i  EDTA)
 • Lakopristupačno željezo, Fe (ekstrakcija amonijevim acetatom i  EDTA)
 • Lakopristupačni Bor, B (azometin-H metoda)
 • Organski ugljik, C (bikromatna metoda)
 • Električna vodljivost
 • Električna vodljivost
 • Ukupni mikro/makroelementi: K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Na (plamena tehnika)
 • Teški metal: As, Cd, Ni, Pb, Cr, Mo, Co, Sn, Hg (grafitna tehnika)

Gnojidbena preporuka

 1. Preporuka konvencionalne gnojidbe

Gnojidbeni materijal po izboru, potreba NPK, bilanca NPK, Preporuka NPK, raspodjela gnojidbe, idealni omjer, N sa i bez UREA

 1. Preporuka integrirane gnojidbe
 2. Preporuka ekološke gnojidbe
 3. Potreba hraniva za 8 kultura koje mogu

doći u plodoredu u narednim godinama i

njihov očekivani prinos

 1. Kalcizacija (saturacija bazama, potreba Ca, CaO i karbokalk)
 2. Relativna pogondnost tla (RP %)
 3. Očekivani u odnosu na planirani prinos
 4. Kationski izmjenjivački kapacitet
 5. Rata N-min (kg N/ha/god.)
 6. N-deficit (N/ha ili kg uree/ha)
 7. Savjeti i mišljenja 

Uzimanje uzoraka

Vrijednost kemijske analize tla ovisi o pravilnom uzimanju uzoraka.

Naša terenska služba pobrinuti će se da su uzorci uzeti na pravilan način.

Ukoliko se odlučite uzorke uzeti sami, slijedite ove kratke upute:

 1. prosječan uzorak predstavlja 20 pojedinačnih uzoraka tla sa parcele, koji se pomiješaju i četvrtanjem na ravnoj površini, te svedu na jedan uzorak mase do 1kg
 2. uzorci se uzimaju sondom ili lopatom sa dubine od 0—30 cm za jednogodišnje nasade, 0-30cm i 30-60 cm za višegodišnje nasade
 3. izbjegavajte uzimanje uzoraka uz rub parcele i na mjestima gdje je bio deponiran organski gnoj
 4. ukoliko se radi o ujednačnome tipu tla, jedan uzorak dovoljan je za parcelu 3-5ha

Koristi koje vam analiza tla pruža

 • optimizacija troškova gnojidbe
 • poboljšanje plodnosti
 • povećani prinosi
 • profitabilnost proizvodnje
 • zaštita tla

Analiza biljnog materijala

ELEMENTARNA ANALIZA BILJNE TVARI (Ukupni dušik, Fosfor, Kalij, Kalcij, Magnezij, Željezo, Bakar, Cink, Mangan, Bor)

Napomena: Za bolju determinaciju nedostatka pojedinih elemenata ishrane bilja poželjno je za podlogu imati kemijsku analizu tla kao i vizualnu dijagnostiku.

OPĆI SIMPTOMI NEDOSTATKA  NEOPHODNIH ELEMENATA BILJNE  ISHRANE (ISKLJUČUJUĆI C, O i H):

Dušik (N): Simptomi deficita na starijem lišću. Simptomi uglavnom rasprostranjeni po cijeloj biljci, donji listovi se suše i odumiru:  biljke svijetlozelene, donji listovi žuti, suše se do smeđe boje, stabljike postaju kraće i tanke

Fosfor (P): Simptomi deficita na starijem lišću. Simptomi uglavnom rasprostranjeni po cijeloj biljci, donji listovi se suše i odumiru: biljke tamnozelene, često vidljiva crvena ili ljubičasta boja, donji listovi žuti, suše se do tamnozelene boje, stabljike postaju kraće ili tanje.

Kalij (K): Simptomi deficita na starijem lišću. Simptomi uglavnom lokalizirani, donji listovi se ne suše, ali su šareni ili klorotični, rubovi lista ispupčeno kupasti ili naborano zavrnuti: listovi prošarani promjenom boje ili klorotični, male nekrotične pjege između lisnih žila ili blizu vrška i rubova lista, stabljike tanke

Princip vizualne dijagnostike poremećaja ishrane bilja