Analiza vode za ljudsku potrošnju- za potrebe minimalno tehničkih uvjeta

Što je voda za ljudsku potrošnju?

U smislu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13; 64/15; 104/17))

1. Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je:

a) sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu,

b) sva voda koja se rabi u industrijama za proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju, osim ako nadležno tijelo ne utvrdi da kakvoća vode ne može utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane u njezinom konačnom obliku.

Danas voda sadrži mnoge toksične produkte ljudske civilizacije. Već je identificirano više od 800 nečistoća u vodi, a broj još uvijek raste.

Pravilnikom o parametrima sukladnosti,  metodama analiza, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17), određuju se sljedeći parametri analize:

 • Aerobne mezofilne bakterije pri 37 °C
 • Aerobne mezofilne bakterije pri 22 °C
 • Escherichia coli
 • Ukupni koliformi
 • Crijevni enterokoki
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella spp.
 • Boja
 • Miris
 • Okus
 • Temperatura
 • Mutnoća
 • pH vrijednost
 • Kloridi
 • Amonij
 • Nitrati
 • Nitriti
 • Željezo
 • Utrošak KMnO4
 • Vodljivost

Subjekti u poslovanju s hranom koji moraju imati uspostavljen HACCP sustav moraju imati i sustav samokontole za vodu prema važećem Pravilniku  (NN 125/17). Svrha ispitivanja vode prema parametrima iz skupine A je dobivanje osnovnih podataka o senzorskoj, fizikalnoj, kemijskoj i mikrobiološkoj kakvoći vode za piće i vode u ambalaži, te podataka o učinkovitosti prerade vode za piće (osobito dezinfekcije), gdje se ona provodi. Učestalost uzorkovanja vode kod SPH u skladu s parametrima iz skupine A određuje se prema broju točaka na razvodnoj mreži objekta odnosno količini potrošene vode dnevno i provodi se najmanje jedan puta godišnje.

Zašto bi bilo dobro povremeno kontrolirati vodu u vlastitom razvodnom sustavu?

Zbog mogućeg oštećenja vodova prilikom građevinskih zahvata i preinaka, zbog starosti objekta i korozije instalacija, zbog loše postavljenih vodovodnih instalacija i zato jer se instalacije unutar objekta ne kontroliraju monitoring programom, kojim se kontrolira voda samo na izvorištu i određenim točkama javne potrošnje. Mikrobiološki i kemijski pokazatelji koji odstupaju preko granica dopuštenih vrijednosti, govore o nekom obliku nastanka oštećenja na vodovodnoj instalaciji.

Laboratorij Labosan d.o.o. za vas može obaviti analizu vode na mikrobiološke i kemijske parametre. Navedeno uzorkovanje se provodi na jednostavan način – dolaskom unaprijed dogovorenog termina osobe koja uzorkuje vodu i odnosi u laboratorij na analiziranje. Nalaz i interpretacija rezultata nakon provedene analize stiže na vašu kućnu adresu!

MINIMALNO TEHNIČKI UVJETI

Parametri, vrste i opseg analiza uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole za minimalno tehničke uvjete – MTU

 • Za potrebe tehničkog pregleda građevine u svrhu izdavanja uporabne dozvole provodi se analiza uzoraka vode za ljudsku potrošnju
 • Uzorci se uzimaju u stambenim građevinama i stambenom dijelu stambeno poslovnih građevina na način da se uzimaju uzorci u 50 % stanova (jedan uzorak po stanu), ravnomjerno raspoređenih po katovima građevine.
 • Prilikom tehničkog pregleda građevine ili dijela građevine namijenjene proizvodnji, preradi, pripremi, usluživanju i prometu hrane i predmeta opće uporabe, uzorci se uzimaju na najmanje 25 % izljevnih mjesta na mjestu potrošnje za provjeru usklađenosti parametara
 • Prilikom tehničkog pregleda građevine ili dijela građevine namijenjene smještaju (izuzev stanova), uzorci se uzimaju u 25 % smještajnih jedinica (jedan uzorak u smještajnoj jedinici) koji su ravnomjerno raspoređeni po katovima građevine
 • Prilikom tehničkog pregleda ostalih građevina od javnozdravstvenog interesa uzimaju se uzorci na 25 % izljevnih mjesta ravnomjerno raspoređenih po građevini.
 • Uzorke vode za ljudsku potrošnju mora uzeti stručna osoba laboratorija

Analiza uzoraka vode za MTU provodi se sukladno odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17), a obvezni su ju provoditi pravne osobe koje isporučuju vodu za ljudsku potrošnju, pravne i fizičke osobe koje koriste vodu za ljudsku potrošnju pri proizvodnji ili pripremi hrane ili predmeta opće uporabe, laboratoriji koji provode ispitivanje vode za ljudsku potrošnju i službeni laboratoriji u svrhu službenih kontrola.

Pravilnikom su preuzete odredbe EU:

 • Direktiva Vijeća 1998/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.)
 • Direktiva Vijeća 2013/51/Euratom od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 296, 7. 11. 2013.) i
 • Direktiva Komisije (EU) 2015/1787 оd 6. listopada 2015. o izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 260, 7.10.2015.).